Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sylwester Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SYLWESTER ZAWADZKI MADOZA, ul. Stefana Drzewieckiego 25 lok. 4, 54-129 Wrocław, NIP 8531418096, REGON 021171780, nr telefonu (71) 307 59 59, e-mail biuro@madoza.pl (dalej jako „Administrator”);

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a) przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza z prośbą o wycenę – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

3. dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia, a następnie przez 3 lata (tj. okres przedawnienia) w celu ochrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami;
b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;

5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;

6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;

8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).