Klauzula informacyjna 2

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sylwester Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SYLWESTER ZAWADZKI MADOZA, ul. Stefana Drzewieckiego 25 lok. 4, 54-129 Wrocław, NIP 8531418096, REGON 021171780, nr telefonu (71) 307 59 59, e-mail biuro@madoza.pl (dalej jako „Administrator”);

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy, której będą Państwo stroną, w szczególności do wystawienia faktury VAT, dostarczenia towaru, rozpatrzenia reklamacji – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) dochodzenia należności – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowych bądź podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

3. dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówienia,
b) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia Państwa roszczeń;
b) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;

5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia i wykonania umowy, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością jej zawarcia;

6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;

8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).