POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego www.hurtowniarecznikow.pl i Administratorem danych osobowych jest Sylwester Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SYLWESTER ZAWADZKI MADOZA, ul. Stefana Drzewieckiego 25 lok. 4, 54-129 Wrocław, NIP 8531418096, REGON 021171780, nr telefonu (71) 307 59 59, e-mail biuro@madoza.pl.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach zamieszczonych w Serwisie;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych użytkowników plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

4. Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

5. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych użytkowników mają tylko odpowiednio upoważnieni pracownicy Administratora realizujący zamówienia oraz świadczący usługi.

7. Serwis może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by użytkownicy mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele, czas przechowywania i podstawy prawne

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach kontaktowych zamieszczonych w Serwisie.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia takich jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówienia;
b) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się w zakresie:

a) przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) zawarcia i wykonania umowy, której stroną będzie użytkownik, w szczególności do wystawienia faktury VAT, dostarczenia towaru, rozpatrzenia reklamacji (zakres danych: imię, nazwisko, adresy, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adresy, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowych bądź podatkowych (zakres danych: imię, nazwisko, adresy, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, inne dane niezbędne do celów rachunkowych bądź podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz dane dotyczące aktywności użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz dane dotyczące aktywności użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
g) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz dane dotyczące aktywności użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie udzielonej zgody.

5. W ramach procesu przesyłania danych poprzez formularze kontaktowe zamieszczone w Serwisie użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w odpowiednich klauzulach zgód oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do:

a) przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego oraz formularza prośby o wycenę, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;
b) zawarcia i wykonania umowy, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością jej zawarcia.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia, a następnie przez 3 lata (tj. okres przedawnienia) w celu ochrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami użytkownika;
b) przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń użytkownika;
c) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d) przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach końcowych użytkownika plików cookies – w przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu.

9. Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, utrzymywania bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń użytkownika.

Uprawnienia użytkownika

1. Administrator zapewnia każdemu użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych w pkt 2 poniżej. użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną: biuro@madoza.pl.

2. Użytkownik ma prawo do:

a. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO;
b. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO;
c. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO;
e. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO;
g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
h. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.

4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Pliki cookies

1. Podczas przeglądania Serwisu są używane pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika w związku korzystaniem z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników.

3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a. cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), a zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
b. cookies stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a. dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu i zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami;
b. tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, dzięki czemu Administrator może doskonalić jej strukturę oraz zawartość.

5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w swoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej stosowanej przez użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego przez użytkownika (w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera).

6. Brak wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies w menu przeglądarki internetowej, oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na ich zapisywanie i przechowywanie w jego urządzeniu końcowym.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

Zmiana polityki prywatności

1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

2. W przypadku zastrzeżeń użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia jego danych osobowych przez Administratora oraz zaprzestać korzystać z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.